Croeso i Ardal Hyfforddi Cymorth i Ferched Cymru

Dysgu a Datblygu gyda Cymorth i Ferched Cymru

Beth rydym ni’n ei gynnig?

  • Mae ein cyrsiau agored wedi’u hachredu gan CPD ac maen nhw’n ymdrin ag amrywiaeth o bynciau gan gynnwys: ymddygiad gorfodaethol ac ymddygiad rheolaethol, ymwybyddiaeth o gam-drin domestig, trawma mechnïol, a thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV). Mae detholiad o’n cyrsiau ar gael fel rhai e-ddysgu ac wedi’u hanelu at weithwyr proffesiynol ar hyd a lled Cymru.
  • Mae modd addasu ein pecynnau hyfforddi pwrpasol i gyd-fynd ag anghenion eich sefydliad a byddant yn ddifyr, yn heriol ac yn berthnasol i’ch maes ymarfer.
  • Mae ein hyfforddiant sector arbenigolyn darparu’r sgiliau, y wybodaeth a’r cymwysterau sydd eu hangen i gyflawni rolau arbenigol yn y sector VAWDASV megis gweithio gyda phlant a phobl ifanc, hwyluso rhaglenni grŵp S.T.A.R a chyrsiau sy’n derbyn dyfarniad a chyrsiau tystysgrif.

Mae ein cyrsiau wedi’u hachredu gan CPD, Agored Cymru, a NOCN.

I gael mwy o wybodaeth am ein cyrsiau hyfforddi, cliciwch ar y botwm ‘Cyrsiau’ isod os gwelwch yn dda, lawrlwythwch ein Llyfryn Hyfforddiant 2023/2024, e-bostiwch [email protected], neu cysylltwch â’r tîm hyfforddi ar 01286 882733 neu 02920 541551.

Cyrsiau Hyfforddi

 

Os ydych chi’n aelod o’r gymuned sy’n edrych am yr hyn y gallwch chi ei wneud i helpu i roi diwedd ar drais yn erbyn menywod a merched yn eich cymunedau, beth am edrych ar ein cwrs Gofyn i Fi.

 

Edrychwch ar ein Datganiad ynghylch y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR).